English
به پرتال ملی مدیریت بلایای طبیعی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

logonew

شرح وظایف و آیین نامه داخلی

                                                                                                       

 

 

شرح وظایف و آئین نامه داخلی

کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی

 

 

با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی


فهرست مطالب :

 

v         مقدمه

v         فصل اول: کلیات

v         فصل دوم: شرح وظایف

v         فصل سوم: اعضاء کارگروه

v         فصل چهارم : آئین نامه اجرایی


 

فصل اول : کلیات

 

·   ماده (1) : مستندات قانونی

به استناد بند (الف) ماده (9) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده (19) و بند (3)  و تبصره (3) ماده (15) آیین نامه اجرایی آن، کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و آیین نامه و شرح وظایف آن تدوین شده است.

 

·   ماده (2) : اهداف

-  هدف اصلی : مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی کشور.

 

-  اهداف فرعی :

1-    کاهش اثرات پدیده خشکسالی، سرمازدگی، آفات، امراض و سایر مخاطرات بخش کشاورزی در راستای پایداری امنیت غذایی کشور.

2-    تحقق سیاست های بخش کشاورزی از طریق ایجاد امنیت برای صاحبان سرمایه در شرایط بحرانی.

3-    ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی بهره برداران بخش کشاورزی با برقراری سیستم پایش خطر و هشدار.

4-    ارتقاء جایگاه مدیریت ریسک در بخش کشاورزی با برقراری سیستم پایش، پیش آگاهی و هشدار


·           ماده (3) : تعاریف واژه ها و اصطلاحات

-    واژه های تعریف شده در مواد (1) و (2) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده (1) آیین نامه اجرایی آن.

-    بخش کشاورزی : شامل تمامی فعالیت های مربوط به امور زراعی، باغی، دامی، شیلات و آبزیان، مرتع، آبخیزداری، منابع طبیعی، آب و خاک، صنایع کشاورزی و عشایر

-    مخاطرات بخش کشاورزی : کلیه عوامل خسارت‌زای زنده و غیرزنده غیر قابل کنترل در شرایط طبیعی مثل خشکسالی، سرمازدگی، آفات و امراض، تگرگ، سیل، طوفان، بادهای سوزان، ریزگردها، زلزله و ...

-    مدیریت مخاطرات کشاورزی : فرآیندی است که سطح تحمل خطرات کشاورزی را در سیستم کشاورزی شناسایی می کند و این اطلاعات را در جهت تصمیم گیری برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها بکار می برد.

-    کارگروه : کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی

-    سازمان : سازمان جهاد کشاورزی استان

-    سازمان جانشین : سازمانی مجازی است متشکل از کلیه مدیران و پرسنل مورد نیاز جهت مقابله با بحران.


فصل دوم : شرح وظایف

کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی در نظام مدیریت بحران کشور موظف است موارد ذیل را انجام دهد.

·           ماده (4) :  شرح وظایف عمومی

1.      اجرای مصوبات شورایعالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور

2.      انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی بر پس از تأیید شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و ابلاغ وزیر کشور.

3.      بررسی و تصویب وظایف کارگروه های فرعی تخصصی تعریف شده در این آیین نامه و سایر سازمان ها و بخش های ذیربط در مدیریت مخاطرات و بحران و نظارت بر اجرای آنها.

4.      پیگیری و هدایت پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای استانداردهای ایمنی در مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی.

5.      ایجاد سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مخاطرات کشاورزی

6.      مستندسازی حوادث و مخاطرات بخش کشاورزی و تجزیه و تحلیل آنها.

7.      ارائه گزارش عملکرد در دوره‌های زمانی شش‌ماهه به وزیر محترم جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت بحران کشور.


-        ماده (5) :  شرح وظایف تخصصی

v     برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مدیریت مخاطرات و بحران در بخش کشاورزی

1.      تهیه و تدوین کلیه برنامه‌های راهبردی، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت متناسب با دوره‌های تعیین شده در نظام برنامه‌ریزی کشور در زمینه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

2.      تهیه برنامه جامع مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی به تفکیک انواع مخاطرات در چارچوب نظام مدیریت بحران کشور در هر یک از مراحل چهارگانه.

3.      برنامه‌ریزی لازم جهت شناسایی ظرفیت ها و استعدادهای کشور جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

4.      ایجاد هماهنگی و انسجام میان بخش‌ها و نقش‌آفرینان مختلف در کشور در خصوص فرآیند چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

5.      نظارت و ارزیابی اقدامات بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی .

6.      تأیید و تصویب انعقاد توافقنامه، قرارداد و سایر اقدامات به منظور تهیه و تأمین منابع از داخل و خارج از کشور در قالب قوانین جاری کشور.

7.      تهیه دستورالعمل های به کارگیری منابع (امکانات و تجهیزات) مورد نیاز برنامه مدیریت مخاطرات و بحران و بخش کشاورزی.

8.      تعیین نوع و میزان منابع (امکانات و تجهیزات) مورد نیاز برنامه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی و نحوه تأمین آنها.


 

v      پژوهش در مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی

1.      تجزیه و تحلیل داده‌های اطلاعاتی برای شناخت وضعیت موجود و تشخیص نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی کاربردی در راستای مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

2.      تصویب، هدایت، حمایت و نظارت طرحهای تحقیقاتی و پژوهشهای کاربردی در زمینه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

3.      تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و مطالعاتی در سطح ملّی و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پیشنهادی کارگروه‌های فرعی تخصصی.

v      پیشگیری و پیش بینی مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی

1.      جمع‌آوری آمار و اطلاعات موردنیاز ایجاد بانک اطلاعات تخصصی جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی

  1. پیش‌بینی میزان ذخایر استراتژیک محصولات کشاورزی مورد نیاز جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

3.      برنامه ریزی برای ذخیره سازی مناسب محصولات و نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی جهت مدیریت مخاطرات و بحران  بخش کشاورزی.

  1. فراهم کردن شرایط لازم برای ایجاد و توسعه‌ شبکه‌های اطلاع‌رسانی و مدیریتی لازم جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

v      آمادگی

1.      تدوین پیش‌نویس، پیگیری تصویب قوانین و آیین‌نامه‌ها در راستای بهره‌گیری از مشارکت مردم جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

2.      برقراری ارتباط لازم با مراکز و مجامع تخصصی مربوطه در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تبادل اطلاعات و بهره‌گیری از پتانسیل آنها جهت مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

3.      برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و پرسنل وزارت جهاد کشاورزی درکلیه سطوح (استان، شهرستان، دهستان) و کلیه نقش آفرینان مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی با مشارکت سازمان مدیریت بحران کشور.

4.      برگزاری مانورهای مختلف جهت ارتقاء میزان آمادگی برای مقابله با انواع مخاطرات بخش کشاورزی با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور.

5.      تدوین برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، تخصصی و عمومی مورد نیاز در مراحل چهارگانه مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

6.      تهیه برنامه‌ها و مستندات آموزشی و فرهنگی و برگزاری نمایشگاه جهت ارتقاء آشنایی مردم در خصوص مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

7.      طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی، سمینارها و همایش‌های ملی و منطقه‌ای در خصوص مدیریت مخاطرات و بحران بخش کشاورزی.

8.      ایجاد سازمان جانشین مدیریت بحران در کارگروه و هر یک از کارگروه های فرعی.

9.      ایجاد امکانات لازم جهت برقراری ارتباط مؤثر (با سیم و بی سیم) با ارکان کارگروه در هنگام مقابله با بحران.

10.  تعیین شرح وظایف هر یک از مدیران و پرسنل مورد نیاز در زمان آمادگی و مقابله با بحران.

11.  تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران ها.

12.  ایجاد بانک اطلاعاتی در باره پرسنل، اماکن و تجهیزات جهت بهره برداری در حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ در کشور.

13.  تنظیم و انتشار گزارش فعالیت‌های کارگروه به صورت نشریات علمی و فنی، بولتن‌های خبری، اطلاعیه و اعلامیه‌های لازم.

v     مقابله

1.      شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی جهت مقابله با خسارات ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی.

2.      اطلاع‌رسانی شرایط حاصل از بحران ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی به منظور ایجاد فضای مقابله در بین مردم و بهره برداران بخش کشاورزی در مناطق آسیب دیده و ارائه اخبار و اطلاعات مربوط به رویدادها و اقدامات انجام شده به سازمان مدیریت بحران کشور تا پایان مرحله عملیات مقابله.

3.      تهیه برنامه کوتاه مدت اشتغال برای بهره برداران بخش کشاورزی در مناطق آسیب دیده.

4.      انجام اقدامات لازم جهت حضور سریع در مناطق آسیب دیده از مخاطرات کشاورزی و ارائه خدمات مورد نیاز در چهارچوب دستورالعمل های سازمان مدیریت بحران کشور.

5.      اقدام سریع در جهت حذف و معدوم نمودن عوامل بیماری زا در بخش کشاورزی (مثل دام و طیور و آبزیان تلف شده، محصولات انباری فاسد شده و ...)

6.      اقدام در جهت خرید محصولات کشاورزی، دام و آبزیان مناطق آسیب دیده.

7.      توزیع منابع اعتباری اختصاص یافته برای مقابله با بحران ایجاد شده ناشی از انواع مخاطرات کشاورزی.

8.      انجام اقدامات سازمان یافته جهت ممانعت از گسترش آفات و بیماریها در بخش کشاورزی.

9.      به کارگیری امکانات دولتی و خصوصی هنگام مقابله با بحران با توجه به ابلاغ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور.

10.  اعزام گروه های ارزیابی عملکرد مدیران در پی وقوع حوادث.

v     بازسازی

1.      پیش‌بینی ساختارهای مدیریتی در مقاطع زمانی عادی و بحرانی جهت برآورد صدمات و خسارت‌های حاصله در اثر انواع مخاطرات کشاورزی.

2.      جمع‌آوری آمار و اطلاعات از مناطق خسارت دیده جهت برآورد خسارات.

3.      برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع مورد نیاز بازسازی خسارات وارد شده به بهره برداران بخش کشاورزی.

فصل سوم : ترکیب اعضاء

·         ماده (6) : ترکیب اعضای کارگروه

-         اعضای اصلی

1-  معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی (رئیس کارگروه )

2-  نماینده وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور)

3-  نماینده معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

4-  نماینده معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی

5-  نماینده معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی

6-  نماینده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

7-  نماینده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

8-  نماینده سازمان شیلات ایران

9-  نماینده سازمان امور عشایر ایران

10-     نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

11-     نماینده سازمان حفظ نباتات کشور

12-     نماینده سازمان دامپزشکی کشور

13-     نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

14-     نماینده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

15-     نماینده صندوق بیمه کشاورزی

16-     مدیر واحد سازمانی مدیریت مخاطرات کشاورزی (دبیر کارگروه )

-         اعضای همکار

1-    نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت.

2-    نماینده وزارت نیرو

3-    نماینده سازمان هواشناسی کشور

4-    نماینده سازمان حفاظت محیط زیست

5-    نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تبصره 1 : نماینده سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان عضو اصلی و با وظیفه نظارت و هماهنگ کننده در جلسات شرکت می نماید.

تبصره 2 : اعضای کارگروه حداقل در سطح مدیر کل خواهند بود.

تبصره 3 : هریک از نمایندگان پس از معرفی توسط بالاترین مقام مسئول دستگاه متبوع، با حکم رئیس کارگروه برای مدت دو سال به عضویت کارگروه منصوب می شوند.

تبصره 4 : رئیس کارگروه می تواند حسب مورد و موضوع مورد بحث از افراد دیگر جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت بعمل آورد.

 

·          ماده (7) : ارکان کارگروه

ü     رئیس کارگروه

ü    دبیر کارگروه

ü     اعضای کارگروه

ü     کارگروه های فرعی تخصصی شامل :

-     کارگروه فرعی تخصصی خشکسالی و سرمازدگی

-     کارگروه فرعی تخصصی آفات و امراض نباتی

-     کارگروه فرعی تخصصی آفات و امراض دامی

-      کارگروه فرعی تخصصی سایر مخاطرات

تبصره 1 : دبیر کارگروه مسئولیت دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2 : دبیرخانه کارگروه در محل سازمانی واحد مدیریت مخاطرات کشاورزی مستقر خواهد شد.

تبصره 3 : ترکیب اعضای کارگروه بر اساس ماده (6) این آیین نامه و تبصره های ذیل آن است.

تبصره 4 : کارگروه می تواند برای پیشبرد امور مربوط به خود و تشکیل کارگروه های فرعی تخصصی از میان اعضای کارگروه، هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، متخصصان، کارشناسان دستگاه های اجرایی دعوت به عمل آورد.

تبصره 5 : مسئولیت کارگروه‌های فرعی تخصصی "خشکسالی و سرمازدگی"، "آفات و امراض نباتی"، "آفات و امراض دامی" و "سایر مخاطرات" به ترتیب بر عهده "معاونت امور تولیدات گیاهی"، "سازمان حفظ نباتات"، "سازمان دامپزشکی" و "سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور" خواهد بود.

تبصره 6 : در اولین جلسه کارگروه های فرعی تخصصی، دبیر جلسه تعیین و به رئیس کارگروه تخصصی معرفی خواهد شد.

تبصره 7 : آیین نامه داخلی و شرح وظایف کارگروههای فرعی تخصصی حداکثر 2 ماه پس از تصویب این آیین نامه در شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور، تدوین و پس از تصویب درکارگروه تخصصی توسط رئیس کارگروه ابلاغ خواهد شد.

تبصره 8 : بنا به ضرورت، کارگروه می تواند نسبت به ادغام، تفکیک و یا تشکیل کارگروه های فرعی تخصصی اقدام نماید.

 

این شرح وظایف در هفت ماده و دوازده تبصره و هشتاد بند در جلسه مورخ 4/2/91 شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور به استناد تبصره 3 ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به تصویب رسید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به پرتال ملی مدیریت بلایای طبیعی می‌باشد.